Să ne cunoaştem…

~ Pasiunea şi Bucuria de a Traduce ~

Acest site descrie activitatea unui traducător profesionist, care a renunţat în anul 2009 la agitaţia vieţii de angajat în domeniul privat, pentru libertatea de a funcţiona ca liber profesionist şi a-şi urma pasiunea pentru utilizarea şi aprofundarea limbii engleze.

Formaţia de baza a traducătorului este aceea de inginer în specializarea mecanică fină. În decursul apartenenţei la sectorul de activitate corporativ, privat şi de stat (imediat după absolvire), am dobândit experienţă de muncă directă în domenii foarte diverse (în ordine cronologică):

 • metrologie, asigurarea calităţii
 • instrumentaţie electrică şi electronică
 • electrotehnică
 • comerţ internaţional
 • logistică
 • transport rutier, aerian şi naval
 • industrie alimentară
 • sisteme de asigurare a calităţii (ISO, HACCP)
 • proceduri de sistem
 • audit
 • proiecte, investiţii, utilaje
 • instalaţii, construcţii industriale, depozite
 • mediu, gestionarea deşeurilor, staţii de epurare.

Această experienţă descrisă sumar mai sus, s-a îmbogăţit mult în activitatea de traducere, cu domenii noi, precum:

 • construcţii drumuri
 • reabilitare căi ferate
 • geologie, prospecţiuni
 • studii de fezabilitate
 • caiete de sarcini
 • economic, juridic, bancar
 • resurse umane
 • media
 • IT
 • medical, farmacie
 • turism
 • sport

O expunere mai detaliată a proiectelor de traducere abordate până în prezent puteţi consulta pe pagina Domenii de Traducere.

Vă asigur că nu există compromis în ceea ce priveşte calitatea traducerilor efectuate; rezultatul reprezintă maximul abilităţilor mele, cu atenţie deosebită la detalii, privind terminologia, inclusiv de specialitate, naturaleţea exprimării, corectitudinea gramaticală, tehnoredactarea, aspectul estetic al lucrării, şi desigur, termenul de predare.

Advertisements

Colaboratori

Colaboratorii mei sunt Birouri şi Agenţii de Traducere din întreaga ţară, un important distribuitor local al producătorilor din întreaga lume de aparatură de control nedistructiv şi de măsurare, un grup de freelanceri din Finlanda axat pe literatura din domeniul “Spiritualitate” – GlowEng.

Doresc să-mi extind colaborarea cu mai mulţi clienţi direcţi care au nevoie de servicii profesionale de traducere tehnică, şi din orice alt domeniu, cât şi cu noi clienţi din străinătate.

* * *

My collaborators are Translation Offices and Agencies across the country, a major local distributor of worldwide manufacturers of NDT and measuring equipment, a group of freelancers in Finland focused on the literature in the field of “Spirituality” – GlowEng.
I want to extend my collaboration with more direct clients who need professional technical translation services, and from any other area, and with new clients from abroad.

* * *

The Passion and Joy of Translating

This site describes the activity of a professional translator, who in 2009 gave up the agitation of life as an employee in the private sector, for the freedom of working as a freelancer, and pursuing the passion for the use and deepening the knowledge of English language.
The professional background of the translator is that of engineer specialized in Precision Mechanics. During belonging to the corporate, private and state employment sectors, I have gained direct work experience in various areas (in chronological order):

 • Metrology, Quality Assurance
 • Electrical and Electronic Instrumentation
 • Electrotechnics
 • International Trade
 • Logistics
 • Road, air and water transportation
 • Food Industry
 • Quality Assurance Systems (ISO, HACCP)
 • System Procedures
 • Audit
 • Projects, Investments, Equipment
 • Installations, Industrial Constructions, Warehouses
 • Environmental protection issues, Waste Management, Wastewater Treatment Plants.

The experience briefly described above has greatly enriched in the activity of translation, with new areas such as:

 • Road construction
 • Rehabilitation of railways
 • Geology, prospecting
 • Feasibility studies
 • Economic, Legal, Banking
 • Human Resources
 • Media
 • IT
 • Medical, Pharmacy
 • Tourism
 • Sports

A more detailed presentation of the translation projects approached so far can be found on the page Translations.
I assure you that there is no compromise in terms of quality of the translations performed, the result representing the utmost of my abilities, with special attention to details, regarding the terminology, including the specialty terms, naturalness of wording, correct spelling, DTP, aesthetics of the work, and of course, the exact term of delivery.